იურისტი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა20 მაი. 2019
კატეგორიაიურიდიული
სამუშაოს განაკვეთისრული
გამოსაცდელი ვადა6 თვე
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება1-3 წელი
ვაკანსიის ნომერი2863

სამუშაოს აღწერა

 • ფასიანი ქაღალდების (როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური) გამოშვებისა და ოპერირების სამართლებრივი მხარდაჭერა.
 • პროსპექტით (როგორც ადგილობრივი ასევე ევრო ბონდების), კერძო შეთავაზების მემორანდუმით გათვალისწინებული აკრძალვების/შეზღუდვების/ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი, რეესტრის წარმოება და ოპერირება.
 • ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელშეკრულებების, შეთანხმებების, წერილების, დასკვნების, ანგარიშების მომზადება.
 • კონტრაჰენტ  იურიდიულ პირებთან (მათ შორის უცხოურ) და  მესამე პირებთან საქმიანი ურთიერთობა.
 • კონტრაჰენტი მხარის მიერ მომზადებული დოკუმენტაციის სამართლებრივი ექსპერტიზა.
 • საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და საფონდო ბირჟასთან, ასევე ფასიანი ქაღალდების მფლობელების წარმომადგენლებთან  ფასიანი ქაღალდების ოპერირების მიზნით საქმიანი ურთიერთობების წარმართვა.
 • კომპანიის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებრივი კონსულტირება, ინიცირებულ ღონისძიებათა რისკების სამართლებრივი შეფასება და დასკვნების პროექტების მომზადება.


ენები

ენა

ინგლისური

წერითი უნარები

სრულყოფილად

მეტყველება

სრულყოფილად

კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Codex R3

ცოდნის დონე

კარგად
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება (უმაღლესი/ბაკალავრი);
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel; MS Powerpoint; MS Outlook; Codex R3);
 • პრიორიტეტად  ჩაითვლება:  ფასიანი ქაღალდების სამართალში ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფლობა; საადვოკატო მოწმობის ფლობა;
 • საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა:

- სამოქალაქო კოდექსი;

- სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

- მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი;

- ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონი;

- ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს კანონი;

- ეროვნული ბანკის ნორმატიული აქტები ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებასთან დაკავშირებით;

- საფონდო ბირჟის სამართლებრივი აქტები;

- სასურველია ანგლო-ამერიკული (Common Law) სამართლის სისტემის ცოდნა ფასიანი ქაღალდების რეგულირების ნაწილში;


პიროვნული მახასიათებლები

 • გუნდური მუშაობა
 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • დარწმუნების უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;