ქონების რეალიზაციის ჯგუფის მენეჯერი

განცხ. წარდგენის ბოლო ვადა28 თებ. 2021
სამუშაოს განაკვეთისრული
სამსახურის ადგილმდებარეობათბილისი
განათლების ხარისხიუმაღლესი/ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება1-3 წელი
ვაკანსიის ნომერი4764

სამუშაოს აღწერა

 • კომპანიის საკუთრებაში არსებული მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია; 
 • კომპანიის ბალანსზე რიცხული შემდგომი ექსპლუატაციისთვის გამოუსადეგი  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების განადგურების პროცესის წარმართვა საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლებთან კოორდინაციით;
 • კომპანიის ბალანსზე რიცხული, შემდგომი ექსპლუატაციისთვის გამოუსადეგარი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია;
 • გამოუსადეგარი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების აუქციონის წესით რეალიზაციის პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;
 • ხელმოწერილი დოკუმენტების შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისთვის გადაგზავნის უზრუნველყოფა;
 • გრუნტში განთავსებული და  შემდგომი ექსპლუატაციისთვის გამოუსადეგარი კაბელის რეალიზაციის პროცესის მართვა;
 • ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობა კაბელის დემონტაჟთან დაკავშირებით ნებართვის ასაღებად;
 • დემონტაჟის კონტრაქტის მომზადება, დემონტაჟისთვის სანებართვო წერილების მომზადება, დემონტაჟის მოკვლევის და შემოსავალში აღების აქტების მომზადება, შესაბამისი სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გასაყიდი კაბელების თანხების დაანგარიშება;
 • იურიდიულ დეპარტამენტთან ერთად შესაბამისი ხელშეკრულებების/კორესპონდენციის მომზადების პროცესში მონაწილეობა;
 • რეალიზაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და მათი  ვიზირების/ხელმოწერის კონტროლი;
 •  კომპანიის ყველა საჭირო რგოლთან მჭიდრო კავშირი, რომელთა ჩართულობაც საჭიროა რეალიზაციის პროცესში.


კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამა

1C
Microsoft Outlook
Microsoft Word
Microsoft Excel

ცოდნის დონე

კარგად
კარგად
კარგად
კარგად

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

უმაღლესი განათლება 
სასურველია მსგავსი საქმოანობის გამოცდილება.

პროგრამა  1C-ში მუშაობის გამოცდილება; 

აუცილებელია შემდეგი მარეგულირებელი დოკუმენტაციის ცოდნა:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
კომპანიის შიდა პროცედურები;
კომპანიის შინაგანაწესი;


 

 


პიროვნული მახასიათებლები

 • გუნდური მუშაობა
 • დარწმუნების უნარი
 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი
 • სამუშაო მიზნების მიღწევაზე ორიენტაცია
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • ინიციატივიანი